Excel və Power BI əsaslı Data Analitika
online offline

"Business Management School" MMC Excel və Power BI əsaslı Data Analitika təliminə start verir.

Excel-24 saat

Arithmetic Manipulation in Excel (Excel-də arifmetik manipulyasiya)

Paste Special(formulas, values, etc) (düsturlar, dəyərlər və s.)

Number Format

IF, Nested, IF

AND, OR

IF+AND(OR) practise

Conditional Formatting (Şərti Formatlaşdırma)

Fill, clear (Doldurmaq, təmizləmək)

Sort: Filter big data (Sıralamaq: Böyük məlumatların süzgəclənməsi)

Text, number, data filter (Mətn, nömrə, məlumat filtri)

Wildcard characterin filter (Wildcard xarakter filtri)

Optional parameter LEFT 

RIGHT, MID

LEN, CONCATENATE FIND, SEARCH

Data manipulation in Excel (Excel-də verilənlərin manipulyasiyası)

Text manipulation with functions (Funksiyalarla mətn manipulyasiyası)

Go To special(blanks, visible cell only, etc)

Data type converting (text to number, etc) (Məlumat tipinin konvertasiyası (mətni rəqəmə və s.)

REPLACE, SUBSTITUTE

TRIM, TEXT

VALUE

FIND+LOWER practise

LEFT+FIND(SEARCH)practise

Freeze data rows

Data & Time value

Data cleaning Text

To columns fill data

Remove duplicates from dataset DATE (DATE data setindən dublikatları silinməsi)

DAY, MONTH, YEAR

NOW, TODAY

EDATE, EMONTH

Data validation (Məlumatların doğrulanması)

Prepare a report with consolidate (Konsolidasiya ilə hesabat hazırlanması)

Group, ungroup big data (Böyük məlumatları qruplaşdırılması, qrupdan çıxarılması)

MOD, QUOTIENT

ABS, RANDBETWEEN

Cell references type

$ sign practise

Conditional formatting with formulas (Düsturlarla şərti formatlaşdırma)

Custom data visualization (Fərdi məlumatların vizuallaşdırılması)

SUBTOTAL

AGGREGATE

ROW, COLUMN VLOOKUP

CHOOSE

HLOOKUP

Calculation Options

Depent & Precentend functions

Transpose data

INDEX, MATCH, OFFSET

Practice tasks 

Pivot table

Applying Basic Conditional Formats to Pivot Tables (Pivot Cədvəllərə Əsas Şərti Formatların Tətbiqi)

COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS

MAX,MIN

Visualizing Data with Excel Pivot Charts (Excel Pivot Diaqramları ilə məlumatların vizuallaşdırılması)

Business Data analysis (Biznes məlumatlarının təhlili)

Excel reports and presentation (Excel hesabatları və təqdimatı)

Data Drilling with dashboard

Create report with Pivot chart ( Pivot diaqram ilə hesabat yaratmaq)

Connect multiple slicers to the pivot tables

Introducing Excel charts dashboard 

Creation Process Report design

Principles formatting charts 

Advanced charting and formatting tips

Charting techniques

Power BI-24 saat

Modul 1: Prepare data for analysis (Təhlil üçün məlumatların hazırlanması)

Get data in Power ( Power-da məlumat əldə edilməsi)

Clean, transform and load data in Power BI (Power BI-da məlumatları təmizlənməsi, çevirilməsi və yüklənməsi)

Modul 2; Design a data model in Power BI (Power BI-da məlumat modelini dizayn edilməsi)

Work with tables ( Cədvəllərlə işlənməsi)

Work with dimensions (Ölçülərlə işlənməsi)

Define data granularity

Work with relationships and cardinality

Resolve modeling challenges

Lab- Data modeling in Power BI Desktop (Laboratoriya - Power BI Desktop-da verilənlərin modelləşdirilməsi)

Lab- Developing a data model (Laboratoriya - Məlumat modelinin hazırlanması)

Case study

Modul 3: Introduction to creating measures using DAX in (DAX istifadə edərək ölçülərin yaradılmasına giriş)

Power BI

Introduction to DAX and Understanding Contex (DAX-a giriş və konteksi anlamaq)

Use the Calculate function (Hesablama funksiyasından istifadə edilməsi)

Use relationships effectively

Optimize a model for performance in Power BI (Power BI-da performans üçün modeli optimallaşdırılması)

Introduction to performance optimization (Performansın optimallaşdırılmasına giriş)

Review performance of measures, relationships and visuals (Tədbirlərin, əlaqələrin və vizualların performansını nəzərdən keçirilməsi)

Use variables to improve performance and troubleshooting(Performansı yaxşılaşdırmaq və problemlərin aradan qaldırılması üçün dəyişənlərdən istifadə edilməsi)

Case Study

Modul 4: Add visualization items to reports( Hesabatlara vizual elementlər əlavə edilməsi)

Choose an effective visualization and Import a custom visual(Effektiv vizuallaşdırmanın seçilməsi və fərdi vizualın idxal edilməsi)

Create a data-driven story with Power BI reports

Design a report layout

Add buttons, bookmarks and selections

Design report navigation

Use Basic and advanced interactions and drill through

Case Study

Modul 5: Create dashboards in Power(Power-da idarə panelləri yaradılması)

Working With Workspaces

Creating Dashboard and App(Dashboard və Proqram yaradılması)

Share reports and Dashboards with other users(Hesabatları və İdarə panellərini digər istifadəçilərlə paylaşılması)

Explore data by asking questions(Suallar verməklə məlumatların araşdırılması)

Lab-Create a Power BI dashboard(Laboratoriya - Power BI tablosunu yaradılması)

Implement row-level

Configure row-level security with the static method

Modul 6: DAX basics (DAX əsasları)

Getting started with DAX

Introducing Simple Table 

Functions

Expanding on CONTEXT

CALCULATE statement

Time Intelligence Functions Advanced Techniques For 

Variables

Creating Virtual Relationships( Virtual əlaqələrin yaradılması)

Advanced Table Functions(Qabaqcıl cədvəl funksiyaları)

Ranking Functions

Səmra Əliyeva Büdcə Planlama Şöbəsinin müdiri ”Azərsun Holding”
Eldəniz Bayramov Data Analitik Azərbaycan Dəmiryolları QSC

Təlimin ödənişi: 

Ümumi qiyməti: 360 AZN

Hər modulun ayrı-ayrı : Excel 200 AZN və Power BI 220 AZN

 

Ödənişə daxildir:

  • Elektron təlim materialları
  • İştirak barədə sertifikat
  • İmtahan

 

Təlimin ümumi müddətinin 80 %-də  və imtahanda iştirak edən  hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır.

Təlimin sonunda ümumi yekun imtahan təşkil edirləcək. 75 balı keçən şəxslər Müvəffəqiyyət sertifikatı əldə edəcəklər.

Müraciət et

Populyar kurslar